FACULTY OF LANGUAGE AND COMMUNICATION

General Studies Courses

MPU3112 Hubungan Etnik (Ethnic Relation)

Course Info

Sinopsis Kursus: Kursus ini membincangkan persoalan hubungan etnik di Malaysia, yang merangkumi aspek sejarah, politik, ekonomi dan sosiobudaya. Bahagian pertama kursus ini menfokuskan kepada perbincangan konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik secara am. Bahagian kedua meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia dari perspektif sejarah dari segi pluraliti, bentuk dan struktur masyarakat, yang terbahagi kepada tiga era, iaitu prakolonial, kolonial dan merdeka. Bahagian ketiga membincangkan asas hubungan etnik terutamanya hal-hal berkaitan perlembagaan Malaysia, faktor hubungan etnik seperti politik, budaya, agama dan pendidikan. Bahagian terakhir memfokus kepada isu-isu semasa hubungan etnik dan juga usaha mewujudkan negara-bangsa menurut acuan Malaysia.

Course Synopsis: This course examines and discusses the ethnic relationships in Malaysia covering historical, political, economic and socio-political issues. The first part focuses on basic cultural and ethnic relations concepts in general. The second part of the course examines the development of ethnic relations in Malaysia based on historical, plurality, form and structural perspectives during three different era, i.e post-colonial, colonial, independent. The third part discusses the foundation of ethnic relations especially pertaining to the Federal Constitution such as politics, culture, religion and education. The final part focuses on current ethnic relation issues and steps taken to create a nation state based on Malaysia's own formula.

Jam Kredit :2 kredit

Credit Hours :2 credit

MPU3122 Tamadun Islam dan Tamadun Asia(Islamic and Asian Civilizations)

Course Info

Sinopsis Kursus: This course introduces the study of civilisations. It discusses academic approaches to civilisation, historical interactions among various civilisations (Malay, Chinese and Indian), the role of Islam in Malay civilization and in contemporary Malaysia, issues in Islamic and Asian civilizations and nation-building.

Course Synopsis:

Jam Kredit :2 kredit

Credit Hours :2 credit

General Studies Courses

for enquiries please contact:
Yahya Bakeri

Yahya Bakeri

University General Studies


: +6082 58 1758
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The following are Bahasa Malaysia courses offered by FLC for undergraduates.

PBM 0012: Bahasa Malaysia Persediaan

Course Info

Sinopsis kursus: Kursus ini memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang sistem bunyi dan struktur ayat bahasa Malaysia. Kursus ini mendedahkan pelajar dengan kosa kata asas untuk membolehkan mereka berkomunikasi dalam situasi-situasi harian yang mudah. Kursus ini menekankan aspek lisan bahasa Malaysia dan pelajar didedahkan kepada situasi sebenar komunikasi harian. Budaya berbahasa Melayu juga diperkenalkan dalam kursus ini.

Jam kredit: 2

PBM 0022 Bahasa Malaysia Persediaan Peringkat 2

Course Info

Sinopsis kursus: Kursus ini menerangkan tatabahasa, laras bahasa, gaya penulisan formal dan teknik pengucapan awam kepada pelajar. Di samping itu, pelajar akan berbincang tentang isu-isu kebahasaan dalam bahasa Melayu. Pelajar juga berupaya menggunakan pelbagai laras bahasa yang bersesuaian dengan situasi. Justeru, penguasaan dalam perluasan ilmu berpandukan acuan Malaysia dan kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan.

Jam kredit: 2

Pre-requisites : Lulus PBM 0012

MPU 3142: Bahasa Melayu Komunikasi 2

Course Info

Sinopsis kursus: Kursus ini memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang sistem bunyi dan struktur ayat bahasa Malaysia. Kursus ini mendedahkan pelajar dengan kosa kata asas untuk membolehkan mereka berkomunikasi dalam situasi-situasi harian yang mudah. Kursus ini menekankan aspek lisan bahasa Malaysia dan pelajar didedahkan kepada situasi sebenar komunikasi harian. Budaya berbahasa Melayu juga diperkenalkan dalam kursus ini.

Jam kredit: 2

Pre-requisites : Kursus ini akan dijalankan dalam dwibahasa iaitu dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Justeru, pelajar perlu sekurang-kurangnya memahami perkataan-perkataan asas dalam Bahasa Inggeris untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.

MPU 3312: Bahasa Melayu

Course Info

Sinopsis kursus: Kursus ini menerangkan tatabahasa, laras bahasa, gaya penulisan formal dan teknik pengucapan awam kepada pelajar. Di samping itu, pelajar akan berbincang tentang isu-isu kebahasaan dalam bahasa Melayu. Pelajar juga berupaya menggunakan pelbagai laras bahasa yang bersesuaian dengan situasi. Justeru, penguasaan dalam perluasan ilmu berpandukan acuan Malaysia dan kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan.

Jam kredit: 2

Pre-requisites : Tiada

MPU 3322: Bahasa Melayu Komunikasi Lanjutan

Course Info

Sinopsis kursus: Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus bahasa Melayu peringkat pertama. Pelajar akan dapat membezakan pelbagai makna sesuatu perkataan dalam kosa kata asas bahasa Melayu apabila menerima imbuhan. Selain itu, pelajar harus berkemampuan memberi respon yang tepat semasa berkomunikasi dalam pelbagai situasi harian. Pelajar juga harus boleh menulis ayat-ayat mudah untuk komunikasi harian. Akhirnya, pelajar harus dapat memilih perkataan dan ayat yang bersesuaian dengan konteks perbualan. Walaupun kursus ini tidak terlalu menekankan aspek penulisan dan tatabahasa, namun pelajar didedahkan kepada struktur ayat yang betul agar tidak menjejaskan ketepatan dan keberkesanan berkomunikasi.

Jam kredit: 2

Pre-requisites :Lulus MPU3142 Bahasa Melayu Komunikasi 2

Isabella Jali

: +6082 58 4591
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Isabella Jali

Senior Language Teacher